سنجش و ارزشیابی استثنایی

ضمن تشکر از کلیه همکاران گرامی که در آزمون شرکت نمودند ،بزودی نمرات هر مدرسه از طریق اتوماسیون ارسال می شود.
همکارانی که با توجه به اطلاع رسانی های مکرر در آزمون شرکت نکردند به مدیریت محترم اداره استثنایی گزارش داده خواهد شد.
بزودی پاسخنامه قرار خواهد گرفت.

ارزشیابی توصیفی کم توان ذهنی درسامانه سناد

در راستای ارزشیابی توصیفی جدید در سناد و افزایش مهارت های همکاران جهت تکمیل ارزشیابی در سناد آزمون فوق تکمیل گردیده است.لذا انتظار می رود هر فردی بدون همکاری کسی اقدام به تکمیل فرم فوق نماید. به افراد برتر جوایزی اهدا خواهد گردید.و همچنین در صورتی که آموزشگاهی نتایج مشابهی برای ما ارسال کرد و یا از یک کامپیوتر جهت تکمیل آزمون استفاده نمود ،کلیه نمرات همکاران صفر در نظر گرفته می شود.

الزامی است.
الزامی است.
الزامی است.
الزامی است.