شناخت عوامل مؤثر بر انتخاب برند محصولات صنایع لبنی صنعتی در مقایسه بامحصولات صنایع لبنی سنتی

موضوع

شناخت عوامل مؤثر  بر انتخاب برند محصولات صنایع لبنی صنعتی در مقایسه با

محصولات صنایع لبنی سنتی از دیدگاه مشتریان و فروشندگان

در شهر یاسوج

 

نگارش

چکیده:

در سالهای اخیر، بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه کسب وکار یافته است. بسیاری از محققان و مدیران شرکتها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی یک شرکت در خصوص بهبود فرایند بازاریابی، برند و دانش برندینگ است (دهدشتی و همکاران، 1390). هدف از انجام این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر انتخاب برند محصولات صنایع لبنی در مقایسه با محصولات لبنی سنتی از دیدگاه مشتریان و فروشندگان در یاسوج می باشد. این پژوهش به روش پیمایشی و به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. جهت تعیین حجم نمونه به روش آماری 400 نمونه از جامعه آماری انتخاب شده است. پس از جمع آوری اطلاعات در قالب پرسشنامه محقق ساخته به کمک نرم افزارهای آماری SPSS و LIZREL و  AMOS وEQS  و آزمون های آماری مدل سازی معادلات ساختاری، ضریب همبستگی، رگرسیون خطی و آزمون کای اسکور (X2) در قالب جداول توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند نتایج نشان می دهد  بین عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و ترجیحات غذایی با انتخاب برند محصولات صنایع لبنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نگرش مصرف کنندگان و فروشندگان با نوع محصولات لبنی سنتی و محصولات لبنی صنعتی تفاوت معناداری دارند.

کلید واژه ها:

عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و ترجیحات غذایی، انتخاب برند محصولات صنایع لبنی، مصرف کنندگان و فروشندگان، محصولات لبنی سنتی و لبنی صنعتی

 

قیمت قبلی : 300000ریال

قیمت جدید :250000ریال