شناخت عوامل مؤثر بر انتخاب برند محصولات صنایع لبنی صنعتی در مقایسه بامحصولات صنایع لبنی سنتی

موضوع شناخت عوامل مؤثر  بر انتخاب برند محصولات صنایع لبنی صنعتی در مقایسه با محصولات صنایع لبنی سنتی از دیدگاه مشتریان و فروشندگان در شهر یاسوج   نگارش چکیده: در سالهای اخیر، بحث و...